Teologiskt program, inriktning pastor, 240 hp

Teologiskt program, inriktning pastor, 240 hp

Att vara pastor är få möta människor i livets olika situationer och skiften. Det är att gå med, ibland före, ibland bakom. Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela med andra. Att vara pastor är att kunna tolka och tyda bibeltexter, forma gudstjänster, leda församling och grupper, möta existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. Som pastor kan man arbeta i församling, i pionjära projekt, i internationella samarbetskyrkor eller i institutionssjälavård som fängelsepastor eller skolpastor. Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra pastorsutbildning ha både bredd och fördjupning, såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och är pastorer.

I likhet med många andra yrkesutbildningar inkluderar utbildningen för pastorskandidater i Equmeniakyrkan kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Det innebär att studenten varje år från och med det andra studieåret finns i en församling under en period för att iaktta, analysera och praktisera.

Behörighet: Grundläggande behörighet.
Ansökan till programmet sker via Antagning.se
Anmälningskod: EHS-TKND2

Ansökan om att bli pastor i Equmeniakyrkan >>


Teologiskt program, inriktning pastor

År
HÖSTTERMIN
VÅRTERMIN
1
Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
 
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Missionsvetenskap, 5 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp
2
Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hp
Ecklesiologi, religionspedagogik och
homiletik, 15 hp
 
Bibelvetenskap språk, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp
3
Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp
Examensarbete (kandidat), 15 hp
 
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi & homiletik, 15 hp
Valfria kurser, 15 hp. Möjlighet att göra utbytestermin eller ta kurser vid våra samarbetsuniversitet.
4
Equmeniakyrkans historia och identitet, 15 hp
 
Tillämpad ecklesiologi i ett mångfaldssamhälle, 10 hp
Tillämpad rel.psyk. i kris-situationer, 5 hp
 
Valfria kurser, 15 hp
Examensarbete (magister) eller valfria kurser, 15 hp


Parallellt med de poänggivande kurserna deltar studenterna också bland
annat i

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Andligt forum
  • Gudstjänstseminarier
  • Samtal för personlig bearbetning
  • Röst- och talteknik

Den student som genomfört hela ovanstående program kan få en pastoralteologisk examen (Master of Divinity). För pastorskandidater i Equmeniakyrkan tillkommer också som ett obligatoriskt moment samfundsutbildning. Detta moment är inte del av den pastoralteologiska examen.

För den student som är antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan gäller att pastoralteologisk examen är obligatorisk. Alla de moment som ingår betalas av Equmeniakyrkan. För den som studerar för att arbeta som pastor eller präst i annat kyrkosamfund gäller att THS erbjuder gratis deltagande i Andligt forum och gudstjänstseminarier. För övriga moment (VFU, andlig vägledning, röst- och talteknik samt samtal för personlig bearbetning) gäller att studenten själv eller respektive kyrkosamfund får ordna och betala kostnader för den som önskar genomföra dessa moment. För pastoralteologisk examen krävs att samtliga ovan uppräknade moment har genomförts.

För en utförlig beskrivning av pastorsutbildningen för blivande pastorer i Equmeniakyrkan, inklusive en redogörelse för kurserna med verksamhetsförlagd utbildning, hämta här >>

 

Linnéa Lidskog
08-58 00 32 25
linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se

Studierektor:
mark.sluys@ehs.se

Student berättar om att läsa till pastor på THS

Kaplan Equmeniakyrkan

Kaplan Equmeniakyrkan

Jonas Eveborn
jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se
Telefon: 0730-208753

KIM LILLSKOG

KIM LILLSKOG

Varför studerar du till pastor?

blipastor.nu

blipastor.nu

Equmeniakyrkans egen hemsida för de som är intresserade av kallelsen till pastor.

DAVID LUND

DAVID LUND

Varför studerar du till pastor?