Behörighetskrav Teologi/religionsvetenskap

Behörighetskrav Teologi/religionsvetenskap

Program och fristående kurser kandidatprogram

Program och fristående kurser kandidatprogram

Grundläggande behörighet för högskolestudier. För detaljerad beskrivning av grundläggande behörighet, se Antagning.se. För fristående kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå krävs dessutom tidigare teologiska studier. För kurser på fortsättningsnivå krävs generellt minst 30 högskolepoäng i teologi och för kurser på fördjupningsnivå minst 60 högskolepoäng i teologi varav minst 15 högskolepoäng på fortsättningsnivå. Till detta kan komma krav på att specifika kurser ska ingå. Se vidare respektive kursbeskrivning i kurskatalogen.

Magisterprogram

Magisterprogram

Magisterprogrammet i teologi ges med två olika inriktningar – exegetisk respektive systematisk teologi. Behörig att antas till programmet på avancerad nivå är den som har godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå inom vald inriktning ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.
Sökande från tidigare utbildningssystem är behörig om den har en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, minst 120 poäng, där minst 100 poäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 10 poäng. Minst 10 poäng på fördjupningsnivå inom vald inriktning ska ingå. Student med andra relevanta ämnen kan antas efter särskild prövning.

Fristående kurser magisterprogrammet
De kurser som ingår i magisterprogrammet kan även läsas som fristående kurs av den som har motsvarande behörighet som krävs för att antas till magisterprogrammet.

Masterprogram

Masterprogram

Masterprogrammet i teologi ges med två olika inriktningar – exegetisk respektive systematisk teologi. Behörig att antas till programmet på avancerad nivå är den som har godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå inom vald inriktning ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Student kan också antas till senare delar av programmet (61-120 högskolepoäng) efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Sökande från tidigare utbildningssystem är behörig om den har en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, minst 120 poäng, där minst 100 poäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 10 poäng. Minst 10 poäng på fördjupningsnivå inom vald inriktning ska ingå. Student med andra relevanta ämnen kan antas efter särskild prövning.

Fristående kurser masterprogrammet
De kurser som ingår i masterprogrammets senare del (61-120 högskolepoäng) kan även läsas som fristående kurs av den som har motsvarande behörighet som krävs för att antas till magisterprogrammet, samt minst 22,5 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive kursen Vetenskaplig teori och metod.