Behandling av personuppgifter/Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter/Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Enskilda Högskolan Stockholm (org.nr 556947-8968) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamål
Syftet med behandlingen är att upprätta god registervård och att sköta studentadministrationen, för att identifiera, kontakta och administrera inom högskoleverksamheten.

Rättslig grund
EHS behandlar personuppgifter endast när det finns laglig grund. EHS kan stödja sig på de rättsliga grunderna: uppgift av allmänt intresse, rättslig förpliktelse, avtal, samtycke eller intresseavvägning vid behandling av dina personuppgifter.

Lagring
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Mottagare av uppgifter
Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas av EHS och dess personal. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som EHS registrerar och behandlar i sina register om dig.

Rätt att begära rättelse
Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke
Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet
Om du är missnöjd med hur EHS behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen med dina klagomål.

Dataskyddsombud
EHS har utsett dataskyddsombud. Du kan kontakta dataskyddsombudet genom e-post dataskyddsombud@ehs.se, ringa 08 - 564 357 00 eller posta ett brev till

Enskilda Högskolan Stockholm
Dataskyddsombud
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma.

 

Integritetspolicy för studenter Länk>