Joseph Sverker

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare.
08-564 357 10
joseph.sverker@ehs.se

Jag arbetar på EHS som lärare i Systematisk teologi samt Kyrkohistoria sedan 2017. Samma höst disputerade jag även vid Uppsala universitet på en avhandling inom systematisk teologi. Jag hade tidigare arbetat som ämneslärare på gymnasienivå och undervisade även på grundutbildningen vid Teologiska institutionen på Uppsala. Undervisningen är även en stor del av mitt jobb på EHS från grundkurs i kyrkohistoria till kristologi och reformationsteologi. Från och med 2019 undervisar jag även i viss del på kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter.

Mina forskningsintressen är breda, men mitt avhandlingsprojekt såväl som ett nyligt påbörjat projekt handlar om teologins möjlighet att kritiskt och konstruktivt bidra i frågor om människosyn. I min avhandling, publicerad som Human Being and Vulnerability: Beyond Constructivism and Essentialism in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton av ibidem/Columbia University Press 2020, undersökte jag fråga om arv och miljö genom att närmare studera tänkarna Judith Butler och Steven Pinker. Teologen Colin Gunton bistod med ett teologiskt raster genom vilket frågan kunde belysas på ett nytt sätt. I avhandlingen handlade det om frågan om människosyn inom skolan och i nästa projekt, tillsammans med Linde Lindkvist, behandlas frågan om människosynen i och bakom mänskliga rättigheter.

De senaste åren har jag tillsammans med nära kollegor och vänner startat nätverket Hönö Connects, vilket är ett internationellt nätverk med akademiker, aktivister, politiker och journalister som analyserar och ger respons mot den ökade högerextremismen och högerpopulismen i Europa. Vi är speciellt intresserade av kyrkans och teologins funktion och uppgift i detta.

Teologins roll och möjligheter att förstå och kanske även förändra samhället och det politiska är alltså återkommande, men kristologi, treenighetsläran, försoningslära och skapelseteologi är av speciellt intresse för mig i den systematiska teologin. Tänkare och traditioner som inspirerar är inte minst Judith Butler, Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Colin Gunton och en viss teologisk personalism.

Utanför min roll som lektor och forskare skriver jag även en systematisk teologi för barn (9-12 år) utifrån barnens egna frågor om Gud, Jesus, Bibeln, tro, kyrkan, livet, kunskap, vetenskap, apor och dinosaurier. Detta har visat sig vara en mycket stor och givande utmaning och utöver den kontakt det har gett mig med barns tänkande har jag även kommit i kontakt med Child Theology Movement. Barnet som fokus i teologin kommer sannolikt påverka även forskningen med andra ord.

 -------------------------

English:

I began as a lecturer in Systematic Theology and Church History at Stockholm School of Theology in 2017. That same year I also presented my PhD dissertation in Systematic Theology at Uppsala University. I lectured at Uppsala University during my PhD and prior to that I was working as an A-level/highschool teacher. Teaching is in other words a great part of my professional life and continues to be so. Some of my main courses in Stockholm School of Theology are the introduction to Church History, Systematic Theology and Ethics, as well as advance courses in Christology and Reformation history and theology. Since 2019 a minor part of my lecturing is also on the undergraduate program for Human Rights.

My research interests are broad, but my dissertation project, like my current project, centers round theology’s potential to critically and constructively contribute to current questions about and understanding of the human being. My dissertation, published by ibidem/Columbia University Press as Human Being and Vulnerability: Beyond Constructivism and Essentialism in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton, explores underlying factors for the division between nature and nurture, or the social and the biological by a close reading of the thinkers Judith Butler and Steven Pinker together with theologian Colin Gunton. Christology in particular and the doctrine of the Trinity provide a novel way to broach the question. The context for the dissertation was school and institutionalization and in the current project, together with Linde Lindkvist, the emphasis is on the conceptualization of the human being in and beyond Human Rights.

Over the last few years I have been involved in setting up Hönö Connects, an international network of academics, activists, politicians and journalists seeking to respond to the growing influence of the far right and right wing populism in Europe.

Theology’s potential and capacity of critically analyzing society as well as contribute to its development is a recurrent theme in other words. But more traditional areas of systematic theology such as Christology, doctrine of the Trinity, atonement and doctrine of Creation is of great interest. 

Somewhat outside of my academic role, but still very much as a theologian, I am writing, what could be called a systematic theology for children based on a large amount of the children’s own questions about faith, life, God, Jesus, science, apes dinosaurs, and the list goes on. This has turned out to be a great and very rewarding challenge. This work has also made me come in contact with the Child Theology Movement. This emphasis on communicating theology to children will most likely affect my research too, and has already done so in the project on Human Rights.