Doktorandstipendier inom Systematisk teologi

Doktorandstipendier inom Systematisk teologi

Teologiska Högskolan Stockholm, THS (del av Enskilda Högskolan Stockholm, EHS) utlyser härmed två doktorandstipendier med placering inom forskarutbildningsämnet systema-tisk teologi (etik, dogmatik och religionsfilosofi).

Forskningsinriktningen inom den systematiska teologin vid THS omfattar särskilt frågor som rör sig i fältet teologi–samhälle. Här ryms etiska frågeställningar om människovärde, meningsskapande, livsförståelse och politiska frågeställningar i relation till teologi, religion och mänskliga rättigheter, även teologiska perspektiv på konst och kultur, kritisk teori och kontinental filosofi samt teologiska teman inom dogmatiken.

Forskarskolan inom systematisk teologi vid THS utgörs idag av sju doktorander som forskar om varierande ämnen. Som doktorand kommer du att ingå i denna miljö med möjlighet till delaktighet i nationella forskarskolor en gång per termin i etik och systematisk teologi. Forskarskolan leds av ett handledarkollegium av professorer och docenter. Vi anlitar även biträdande handledare beroende på projektens inriktning och metodologi.

Den akademiska miljön vid THS/EHS är till stora delar interdisciplinär och månar om en kontinuerlig dialog med andra ämnesdiscipliner. Forskarstuderande vid vårt lärosäte är också en del av ett större såväl inom- som utomeuropeiskt akademiskt nätverk, vilket innebär möjligheter till kortare utbytesperioder.

Inför höstterminen/vintern 2020 utlyses två doktorandplatser med stipendiefinansiering (18 000 kr/månad skattebefriat) inom ämnet systematisk teologi. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Sista ansökningsdag är 1 maj 2020. Besked om antagning lämnas senast 15 juni. Tillträde under höstterminen 2020.

Krav för antagning innefattar examen på avancerad nivå om minst 60hp (magister, master eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (systematisk teologi med etik, dogmatik eller religionsfilosofi), samt en väl genomarbetad projektplan. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid genomförda uppsatser, projektplan och i övrigt förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, t ex förmågan till självständigt omdöme och analys samt förmågan att klart och tydligt redogöra för sina forskningsresultat i en systematiskt och pedagogiskt utformad avhandling. Examensbevis, projektplan samt personlig motivering bifogas ansökan som skickas till Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, enligt mejl nedan.

Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor ett examensbevis för Teologie doktorsexamen.

För mer information, kontakta Susanne Wigorts Yngvesson, professor och forskningsledare vid Teologiska Högskolan Stockholm/Enskilda Högskolan Stockholm (susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se)

Doktorandstipendier inom Systematisk teologi. Pdf för utskrift >.