Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) är ett komplext fenomen med idémässiga rötter i bl.a. naturrätten och de demokratiska traditionernas månghundraåriga historiska utveckling. Delar av MR har en formellt stark ställning inom olika delar av folkrätten genom den kodifiering som skett i mellanstatliga dokument, framförallt efter andra världskriget.

I den tradition Enskilda Högskolan Stockholm står, med rötter i artonhundratalets folkrörelser, har frågor om demokrati, religionsfrihet och andra grundläggande fri- och rättigheter haft en central ställning. Den historiska erfarenheten som folkrörelse och minoritet i relation till en enhetskyrka/-stat, ger även idag ett bidrag till hur forskningen vid EHS utvecklas och formuleras genom sina frågeställningar. Något som är av betydelse för ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och som har både lokal och internationell MR-relevans.

När det gäller den idéhistoriska grunden för de mänskliga rättigheterna finner vi sådan forskning inom skilda vetenskapliga forskningsområden, såsom teologi, etik, filosofi, statsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. I och med att mänskliga rättigheter integrerades i folkrätten blev de dessutom ett viktigt juridiskt forskningsområde. I denna senare mening är forskning om de mänskliga rättigheterna jämförelsevis ung.

Vid EHS har undervisningen i mänskliga rättigheter sökt kombinera de juridiska, etiska och samhällsvetenskapliga perspektiven på mänskliga rättigheter, medan forskningen i första hand har rört diskursiva perspektiv på MR.

Frågeställningar som aktualiseras i forskningen gäller till exempel:

  • religionernas ansvar och förståelse av mänskliga rättigheter
  • hur mänskliga rättigheter uppfattas i relationen nord-syd/väst-öst
  • mänskliga rättigheter och fredsbyggande insatser
  • religionsfrihet som princip och praktik
  • mångfald, värdegrund och mänskliga rättigheter
  • mänskliga rättigheter och nya teknologier

Forskare

Forskare

Bexelius, Maria, adjunkt
Johansson, Dahre, Ulf, fil. dr, docent
Gunner, Göran, teol. dr, docent
Lindkvist, Linde, fil. dr
Nordquist, Kjell-Åke, fil. dr, docent, professor internationella relationer, teol. lic.
Palmgren, Bengt, doktorand
Wigorts Yngvesson, Susanne, professor