Sara Häggström

Sara Häggström

Sara Häggström

Doktorand, Bibelvetenskap
sara.haggstrom@ehs.se

Utifrån Nya testamentets beskrivningar av systrarna Marta och Maria undersöker jag kvinnoroller i den tidiga kristna kyrkan runt år 100 samt studerar (den eventuella) relationen mellan Lukas- och Johannesevangeliet och de dateringsfrågor av de bägge evangelierna som hör samman med detta.

Jag tar avstamp i berättelserna om Marta och Maria. Å ena sidan har vi Maria, som har valt det bästa när hon lyssnar vid Jesu fötter, och å andra sidan Marta som oroar sig för mycket (Luk 10). Men Marta är också den som enligt Joh 11 för en teologisk diskussion med Jesus som kulminerar i bekännelsen: ”Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son.” (Joh 11:27) Martas bekännelse är något av en höjdpunkt i Johannesevangeliet och den är också påfallande lik, och fullt jämförbar med, Petrus bekännelse i synoptikerna där han ges uppdraget att bygga kyrkan och vara dess ledare. Vad ger det Marta för roll i Johannesevangeliet och i den grupp där evangeliet lästes/tillkom? Syftet med min studie är alltså att använda de litterära figurerna Marta o Maria som ett slags rollmodeller/prototyper för att jämföra Marta och Maria-traditionerna i Lukas- respektive Johannesevangeliet, och utifrån dessa föra en diskussion om hur kvinnors roller utvecklats i den tidiga kyrkan runt år 100. Därigenom hoppas jag också kunna bidra till den traditionshistoriska diskussionen angående Lukas- och Johannesevangeliets inbördes relation och datering.