Forskarutbildning i Bibelvetenskap

Forskarutbildning i Bibelvetenskap

Teologiska högskolan Stockholm bedriver från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla testamentet/Hebreiska bibeln respektive Nya testamentet. Utbildningen följer riktlinjerna för svensk forskarutbildning. Programmet omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.  

THS handledare representerar ett brett spektrum av förhållningssätt till bibelvetenskapen, inklusive historiska, litterära, teologiska, socialvetenskapliga, kognitiva och receptionskritiska perspektiv. Inom Gamla testamentet/Hebreiska bibeln finns särskild kompetens vad gäller symboltolkning, teologiska och bibelteologiska perspektiv. Även främreorientaliska jämförande studier är möjliga, liksom mer språkvetenskapliga ämnesval. Inom Nya testamentet pågår ett större forskningsprojekt om konfliktlösningsdynamik i antiken, med utgångspunkter och metoder från kognitiv religionsvetenskap och finansierat av Vetenskapsrådet, fram till 2021. Forskarstuderande med liknande intressen kan dra särskild nytta av forskningsmiljön.

Forskarstuderande vid THS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Krav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (Gamla testamentet/Hebreiska bibeln eller Nya testamentet), samt en väl genomarbetad projektplan. Sökanden behöver ha både bibelhebreiska och nytestamentlig grekiska. Studier i andra antika språk eller andra ämnesområden relevanta för avhandlingsämnet är meriterande.

Allmän studieplan för forskarutbildning i Bibelvetenskap