TEM2L Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi, 120.0 hp
Leadership in a Changing Church, 120.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TM2LE
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller kandidatexamen som ingår i diakonutbildning eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet. Arbetslivserfarenhet inom kyrka eller närstående organisation i minst två år på minst halvtid.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Innehåll
Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Johannelunds Teologiska Högskola (JTH) erbjuder en unik gemensam utbildning. Innehållet i utbildningen rör pastoralt ledarskap, entreprenörskap, omstartarbete, mångkultur, gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och församlingsförnyelse.

Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Missionsuppdraget består - kallelsen, sändningen och tjänandet av Gud, människor och den värld vi lever i - samtidigt som sammanhanget ständigt ställer nya krav och innebär nya utmaningar.

Utbildningen fokuserar det pastorala hantverket och syftar till att:
• ge orientering om aktuell forskning och historiska perspektiv på uppgiften
• erbjuda verktyg för att kunna analysera, tolka och förstå vad det innebär att leda en
församling, praktiskt och teologiskt
• erbjuda strategier för att bygga församling och utöva ett teologiskt genomreflekterat
pastoralt ledarskap.
Programbeskrivning
Kurserna ges på halvfart under 4 år och kan läsas på distans. Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid Johannelunds teologiska högskola.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna kursdeltagaren i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

För masterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om kursdeltagaren redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Läs mer här.
Ej ännu fastställd