TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp
Master of Church History, 120.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - maj (v35-v22). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TM2KH
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i kyrkohistoria, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas eftersärskild prövning.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Innehåll
Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom kyrkohistoria. En masterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i kyrkohistoria.
Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om trossamfundens historia, självförståelse och praktiker är av vikt, till exempel inom socialt arbete, religiösa organisationer, media och utbildning. Den kan även vara yrkes-förberedande eller vidareutbildning för till exempel pastorer, präster och lärare.
Programmet på masternivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen på masternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:
- väsentligt fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor
- väsentligt ökad förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskaper
- väsentligt ökad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- väsentligt utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och kreativitet eller forsknings‐ och utvecklingsarbete
- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt bidra till kunskapsutvecklingen
- förmåga att nationellt och internationellt presentera och diskutera sin forskning.
Programbeskrivning
Läs mer här.
Inledande kurser
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-20