TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp
Master of Church History (one year), 60.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2018/2019 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TM1KH
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i kyrkohistoria, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas eftersärskild prövning.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom kyrkohistoria. En magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i kyrkohistoria.
Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om trossamfundens historia, självförståelse och praktiker är av vikt, till exempel inom socialt arbete, religiösa organisationer, media och utbildning. Den kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för till exempel pastorer, präster och lärare.
Programmet på avancerad nivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen på magisternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:
• fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor
• ytterligare förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
• utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
• utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller forsknings‐ och utvecklingsarbete.
Inledande kurser
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-20