MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp
Master’s programme in Human Rights, 120.0 Credits
Program, Mänskliga Rättigheter
Ht 2020/2021 aug - jun (v35-v22). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MRMAS
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Programmet ges i huvudsak på svenska. Några av de ingående kurserna ges på engelska.

Programmet i mänskliga rättigheter på avancerad nivå syftar till fördjupad förståelse av mänskliga rättigheter i historia och samtid, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt. Mänskliga rättigheter utgör ett viktigt verktyg för samhällets utveckling och ett värdigt mänskligt liv.

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig bland annat till studenter som har för avsikt att söka utbildning på forskarnivå. Programmet är också lämplig för olika yrkesroller i samhället inom till exempel kommuner, landsting och statlig förvaltning, religiösa och olika frivilligorganisationer, likaväl som inom media, utbildning och näringsliv. Programmet är betydelsefullt för den som vill uppnå förmåga att självständigt och sakligt identifiera och arbeta med frågeställningar rörande mänskliga rättigheter ur olika aspekter. Programmet syftar vidare till att ge studenten överblick över ämnet mänskliga rättigheter och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning.
Programbeskrivning
Programmet ges i huvudsak på svenska. Några av de ingående kurserna ges på engelska.

Programmet omfattar fyra terminers studier för masterexamen. Programmet läses på heltid. Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna studenten i att professionellt göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Under sista terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. En praktikkurs 30 hp erbjuds också som fristående kurs för den som önskar göra praktik efter avslutat masterprogram.

Examen
Programmet leder fram till en masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 högskolepoäng.

LÄS MER OM PROGRAMMET PÅ VÅR HEMSIDA: MR-masterprogrammet

Här nedan presenteras den första terminens kurser.
Inledande kurser
Möjliga Examen
Masterexamen, Magisterexamen.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-10-10
Reviderad 2019-10-03