5ST431 Teologier i svensk psalm, 7.5 hp
Theologies in Swedish Hymns, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST431
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen behandlas bildspråk, olika teologiska teman samt relationer mellan ord och musik i ett urval svenska psalmer. Analyserna utgår främst från svenska psalmtexter vilka kompletteras med teologiska teorier om Gud, människan och skapelsen. Kursen har en tyngdvikt vid systematiskt teologiska frågor snarare än hymnologiska, även om hymnologisk forskning kommer att utgöra en del av kursens innehåll. Ett delmoment i kursen utgörs av feministiska och queerteologiska tolkningar av psalmernas bildspråk. Musikens relevans för psalmens form kommer att analyseras utifrån dess filosofiska och existentiella relevans för tolkning samt i relation till föreställningar om Guds närvaro i den ordlösa skönheten och konsten.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och fördjupad kunskap om teologiska teman i svensk psalm
• kritiskt kunna analysera gudsbilder, människosynsbilder och etiska teman i svensk psalm
• med säkerhet kunna orientera sig i de tolkningsmetoder som används i textanalyserna.
Litteratur
Althaus-Reid, Marcella, 2005. From Feminist Theology to Indecent Theology. Readings on Poverty, Sexuality, and God. Norwich: SCM Press. (186 s)

Ljung, Per-Erik och Mortensen, Anders (red.), 1988. Texter i poetik: från Platon till Nietzsche. Lund: Studentlitteratur. (302 s)

O’Connor, Michael; Kim, Huyn-Ah and Labriola, Christina (eds.), 2017. Music, Theology, and Justice. London: Lexington Books. Sid. 3-20; 43-70; 197-216 (63 s)

Viladeseau, Richard, 2000. Theology and the Arts. Encountering God through Music, Art, and Rhetoric. New Jersey: Paulist Press. Sid. 11-65 (54 s)

Tyson, Lois, 2015. Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. New York: Routledge. Sid. 235–266 (31 sid.)

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2019. De sjungna teologierna. Kärleken, döden och livet i Den svenska psalmboken. Stockholm: Verbum (250 s) Finns i handeln från och med september.

Nydahl, Mikael (et al.), 2013. Performativ kritik. Ariel litterär kritik [3]. Tollarp: Ariel. (30 s)

Ytterberg, Claes-Bertil, 1986. Det kosmiska dramat: en studie av några centrala motiv i ett teologiskt författarskap. Stockholm: Libris. S 222–291 ( 69 s) Boken är slut på förlaget men de delar som ingår i kursen tillhandahålles som pdf på kurssidan.

Utöver ovanstående titlar tillkommer ett fritt urval av böcker eller artiklar i samråd med läraren (ca 300 s).

Gemensamt urval av artiklar tillkommer (ca 100 s)

Arbetsmaterial
Den svenska psalmboken

Psalmernas väg, band 1–4.
Lärare
Susanne Wigorts Yngvesson
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-12-19
Litteraturen reviderad 2019-05-22