5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp
The Great Philosophers of Religion, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST422
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
1800-talet och det tidiga 1900-talet är mer än någon annan period de stora religionsfilosofernas epok. Det är en tid av stora omvälvningar i det västerländska medvetandet, då tradition ställs mot modernitet, öst mot väst, teologi mot filosofi och tro mot förnuft. I den här kursen studeras fyra viktiga tänkare som på olika sätt brottas med denna problematik: Sören Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche och Lev Sjestov.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och fördjupad kunskap om de fyra filosofernas författarskap, samt kunna förhålla dem till de mer övergripande filosofiska utvecklingarna i tiden då de verkade
• visa förmåga att självständigt identifiera och med adekvat metod analysera de religionsfilosofiska positionerna i de texter som behandlas i kursen, samt kunna sätta dessa i relation till samtida religionsfilosofiska frågeställningar
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser av genomförda textanalyser, samt kunna lyfta fram de argument som ligger till grund för de olika positioner som intas av författarna
• ha en reflekterad och välgrundad syn på hur vi i ett nutida perspektiv kan förhålla oss till dessa filosofihistoriska nyckeltexter och deras verkningshistoria, där hänsyn tas till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och genusrelaterade aspekter.
Litteratur
Augustinus, 1990. Bekännelser. Skellefteå: Artos (eller annan utgåva). Tionde boken 10, S 218–264 (26

Caputo, John & Vattimo, Gianni, 2007. After the Death of God. Columbia: Columbia University Press. (216 s) Finns som e-bok via Ebscohost.

Hillesum, Etty, 2018. Dagböcker och brev i urval. Solna: Faethon. (360 s)

Jonsson, Ulf, 2018. Med tanke på tron. En introduktion till fundamentalteologin. Band 1. Naturlig teologi. Skellefteå: Artos (281 s)

Kierkegaard, Sören, 1995. Fruktan och bävan. Guldsmedshyttan: Nimrod. (135 s)

Nietzsche, Friedrich, 2002. Samlade skrifter. Bd7 /: Till moralens genealogi. Eslöv: Symposion. S. 190-317 (128 s)

Svenungsson, Jayne, 2014. Den gudomliga historien. Profetisk, messianism och andens utveckling. Göteborg: Glänta. S 193–254 (61 s)

Enstaka artiklar tillkommer. 

Lärare
Susanne Wigorts Yngvesson
Examinationsform
Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2010-09-14
Litteraturen reviderad 2019-05-22
Reviderad 2017-02-22