5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp
Theory of Science, Systematic Theology, 4.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2019/2020 sep - nov (v39-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST411
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i systematisk teologisk teori och metod. Färdighet i att granska och analysera texter inom ämnena filosofi, etik och dogmatik övas, samt i att kunna presentera kortare vetenskapliga texter. I kursen övas också förmågan att formulera och förmedla kritik i rollen som opponent.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna uppvisa en god överblick och fördjupad kunskap om den systematiska teologins vetenskapsteorier och metoder
• kunna reflektera välgrundat kring kunskap och tolkningsmöjligheter inom den systematiska teologins tre underdiscipliner
• utifrån adekvat metod kunna analysera och argumentera muntligt såväl som skriftligt utifrån egna och andras texter.
Litteratur
Jones, Serene & Lakeland, Paul (red.), 2005. Constructive Theology: A Contemporary Approach to Classic Themes. Minneapolis: Augsburg Fortress Press (309 s). 

Tyson, Louis, 2015. Critical theory today: A user-friendly guide. New York: Routledge (200 s).

Fritt val av metodbok i samråd med läraren (200 s).
Lärare
Susanne Wigorts Yngvesson
Examinationsform
PM, Seminarier, Muntlig tentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-01-24
Litteraturen reviderad 2019-05-22