5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp
Church of Sweden, International Mission, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 25 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: ST363
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Svenska kyrkans internationella arbete är en individuellt utformad fältkurs med syfte att orientera om svensk internationell mission genom att lokalt anknyta till ett land där kyrkan bedriver arbete eller med vilket kyrkan har kontakter av annan art. Val av resmål och uppläggning görs i samråd med examinator och Svenska kyrkan.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa förmåga att analysera och redogöra för hur Svenska Kyrkans internationella gemenskap formar sin teologi
• kunna formulera och beskriva mötet mellan Svenska Kyrkan och hennes systerkyrkor
• att kunna använda sig av fältstudier som en resurs i teologiskt arbete.
Litteratur
Litteratur fastställs i samråd med examinator
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Kursen genomförs individuellt och tidpunkt för genomförandet bestäms i samråd med examinator.
Studenten ordnar själv finansiering av kursen. Information om eventuella stipendier kan erhållas från Svenska kyrkan.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-02-05
Reviderad 2017-02-22