5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp
Mission Theology and Third World/South Theology, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Detta utbildningstillfälle är inställt!
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen fördjupar studiet av missionsteologi och teologi i Syd, dvs. teologi i Afrika, Asien och Latinamerika. En övergripande genomgång görs av missionsteologi från fornkyrkan till nutid. I nutida missionsteologi görs nedslag i protestantisk, katolsk och ortodox tradition. I kursen behandlas även aktuella frågeställningar inom teologi i Syd och möjlighet ges till fördjupning inom fritt valt område.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god överblick och fördjupad kunskap om missionsteologi från fornkyrkan till nutid i olika kristna traditioner
• vara väl förtrogen med centrala missionsteologer och missionsdokument i kristendomens historia
• ha god insikt om centrala frågeställningar och fördjupad kunskap inom något område av teologi i Syd
• ha förmåga att självständigt och kritiskt kunna diskutera olika ståndpunkter i aktuell missionsteologi och inom teologi i Syd.
Litteratur
Bevans, Stephan B. & Schroeder, Roger P., 2004. Constants in Context. A Theology of Mission for today. Maryknoll, New York: Orbis Books. (485 s).

Därefter val av litteratur om ca 400 sidor från följande:
Boff, Leonardo, 1987. Introducing Liberation Theology. Maryknoll, New York: Orbis Books. (99 s). 

Egnell, Helene, 2006. Other Voices: A study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West. Uppsala: Svenska Institutet för Missionsforskning. (335 s).

Gutiérrez, Gustavo, 1995. A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation.Maryknoll, New York: Orbis Books. (264 s). 

Hopkins, Dwight N., 1999. Introducing Black theology of liberation. Maryknoll, New York: Orbis Books. (237 s).

Kwok Pui-lan, 2000. Introducing Asian feminist theology. Sheffield: Sheffield Academic Press. (136 s).

Oduyoye, Mercy Amba, 2001. Introducing African Women’s Theology. Sheffield: Sheffield Academic Press. (132 s).

Olsen, Jørn Henrik, 2001. Kristus i tropisk Afrika – i spændingsfæltet mellem identitet og relevans. Uppsala: Svenska Institutet för Missionsforskning. (307 s). 

Sugirtharajah, R. S., 1995. Asian Faces of Jesus. Maryknoll, New York: Orbis Books. (264 s).

Sugirtharajah, R. S., 1994. Frontiers in Asian Christian Theology: Emerging Trends.Maryknoll, New York: Orbis Books. (251 s).
Lärare
Göran Gunner
Examinationsform
Muntlig tentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Undervisningen kommer huvudsakligen att vara på engelska, eftersom en gästlärare från Myanmar kommer att medverka i kursen.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-03-05
Reviderad 2017-02-22