5ST311 Kristen etik, 7.5 hp
Christian Ethics, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST311
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen behandlar den kristna etiken i dess relation till filosofi och politik. Några olika utformningar av nutida kristen och sekulär etik sätts i relation till kristen verklighetsuppfattning och människosyn. Universalistiska tolkningar av den kristna etiken kontrasteras mot skilda former av kontextualism och maktanalys. I kursen kommer även vissa etiska frågor i samtiden att analyseras inom tillämpad etik.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och fördjupad kunskap om olika utformningar av kristen etik
• kunna förstå och kritiskt granska teorierna om sambanden mellan etik och kristen tro
• ha fördjupad kännedom om maktperspektiv och feministiska utformningar av den kristna etiken
• ha förmåga att vetenskapligt argumentera i etiska frågor .
Litteratur
Barth, Karl, 1981. Ethics. Eugene: Wipf and Stock Publishers. S. 1-260 (259 s).

Lögstrup, Knud, 1992. Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. S. 135-194, 223-248 (86 s).

Lovin, Robin W., 2008. Christian Realism and the New Realities. Cambridge: Cambridge University Press. (221 s).

Parsons, Susan Frank, 2001. The Ethics of Gender. Oxford: Blackwell Publishers. (202 s).

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2016. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro. (160 s).

Artiklar tillkommer om ca 100 sidor.

Lärare
Jan-Olov Fors
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-03-05
Litteraturen reviderad 2017-12-20
Reviderad 2017-12-20