5ST133 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp
Biology, Evolution and Theology, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 25 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST133
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen behandlar relationen mellan teologi, biologi, och evolution. Begreppet ”naturlig teologi” diskuteras. Relationen mellan teologiska skapelseberättelser och evolutionsbiologi diskuteras. De teologiska och etiska frågor som biologisk och evolutionär forskning väcker, såsom till exempel frågan om människans relation till skapelsen och frågor om människors relation till varandra (till exempel makthierarkier) i ljuset av evolutionär forskning, behandlas. Möjligheter och begränsningar i naturvetenskapliga teorier, metoder och sanningsbegrepp problematiseras. I viss mån kommer även relaterade frågor om relationen mellan kosmologi, fysik och teologi att beröras.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för olika sätt att förstå relationen mellan teologi, etik, biologi och evolution
• visa en grundläggande förståelse för vetenskapsteoretiska diskussioner om teori, metod och sanning
• demonstrera färdighet att diskutera och värdera olika delproblem inom kursens område, både muntligt och skriftligt.
Litteratur
Bråkenhielm, Carl-Reinhold och Fagerström, Torbjörn, 2005. Gud & Darwin - känner de varandra?: ett bioteologiskt samtal. 2 uppl. Stockholm: Verbum (232 s).

Conway Morris, Simon 2003. Life’s Solution: Inevitable humans in a lonely universe. Camebridge: Cambridge University Press. (464 s).

Polkinghorne, John, 1998. Science and Theology. London: SPCK (144 s.)

Artiklar, ca 100 sidor.
Lärare
Gerard Willemsen
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Undervisningen i kursen kommer att koncentreras till två eller tre tillfällen under terminen.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Reviderad 2017-02-22