5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp
Missiology, 5.0 Credits
Systematisk teologi
Vt 2017/2018 apr - jun (v17-v23). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST102
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursens syfte är att ge fördjupad insikt i vad kristen internationell mission kan vara. Den vill ge kunskap om skilda missionsinitiativ och missionsprinciper, deras teologiska grund och metoder med särskild hänsyn till religions- och kulturmöten. Därvid läggs vikt vid svenska samfunds verksamhet. Kursen vill även ge en övergripande orientering om den internationella missionsdebatten och det missionsteologiska tänkandet.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa insikt om vidden av de teologiska och samhälleliga frågor som begreppet mission refererar till
• kunna beskriva den internationella missionens historia samt ha en överblick över missionsteologiskt tänkande i olika traditioner
• visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik.
Litteratur
Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? - en teologisk undersökning. Örebro: Libris. S. 5-66, 87-155, 220-240. (150 s)

Robert, Dana L., 2009. Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s.) Tillgänglig via Svenska missionsrådet

Kompendium med nedan nämnda artiklar samt Källtexter om kyrkotraditionernas reflexion från 1950-talet och framåt, sammantaget ca 120 sidor.

Melander, Veronica, 2005. Milstolpar i hundra års missionsteologi. I: Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s) Ingår i kompendiet.

Ryman, Björn, 2005. Mission i globaliseringens tidevarv. I: Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s) Ingår i kompendiet.

Sarja, Karin, 2003. 'Gå ut och gör alla folk till lärjungar' - om svensk mission. I: Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s) Ingår i kompendiet.

Axelson, Sigbert, 1976. Missionens ansikte. Lund: Signum, s. 17-37. (21 s) Ingår i kompendiet 
Lärare
Göran Gunner
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
I distanskursen ingår en obligatorisk träffa på plats i Bromma, samt salstentamen.
Ej ännu fastställd