5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp
Applied Psychology of religion in crisis, 5.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 nov - jan (v48-v03). Dagtid 33 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: PB473
Behörighetskrav
Kurser i teologi 120 hp inklusive Religionspedagogik och själavård 15 hp eller Tillämpad religionspedagogik och religionspsykologi 10 hp eller Svenska kyrkans tro och liv 15 hp, eller efter särskild prövning. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Med utgångspunkt från det svenska krishanteringssystemet, och erfarenheter från tidigare inträffade händelser, fokuserar kursen på trossamfundens arbete med att förstå och möta människor i olika typer av kriser. Krissituationers fysiska, psykiska, sociala, och existentiella delar presenteras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursen behandlar de särskilda krav som ställs på samfunden i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle med behov av effektiv samverkan mellan olika organisationer. Utifrån behovet av att möta komplexa krissituationer, med ökad global rörlighet och ökad medial närvaro, fokuserar kursen på strategisk planering med särskild hänsyn till ett barn- och genusperspektiv.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha fördjupad kännedom om samfundens och dess medarbetares särskilda ansvar och uppdrag i olika typer av krissituationer
• kunna använda krisspykologiska teorier som är relevanta för en adekvat och korrekt förståelse av och möte med människor och deras olika behov i krissituationer
• ha grundläggande kännedom om olika aktörers uppdrag och skilda ansvar i olika krissituationer
• kunna reflekterat kritiskt konstruktivt över den egna rollen i samarbetet mellan olika aktörer och sina egna reaktioner vid olika krissituationer.
Litteratur
Hedrenius, Sara & Johansson, Sara, 2013. Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: att stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur & Kultur. (278 s)

Dyregrov, Atle & Dyregrov, Kari, 2008. Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlag. (237 s)

Kyrkokansliet Uppsala, Svenska kyrkans kriscentrum. 2007. Svenska kyrkan Handbok i krisberedskap. Solna: Intellecta. Tillgänglig här: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=555824&ptid=48063. (60 s)

Socialstyrelsen, 2009. Krisberedskap inom socialtja¨nstens omra°de, Va¨gledning fo¨r planering. (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8340/2009-126-118_2009126118.pdf. (142 s).

Socialstyrelsen, 2011. Bombattentatet i Oslo och skjutningarna pa° Utøya 2011, KAMEDO-rapport 97. (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18802/2012-8-6.pdf. (168 s).
Lärare
Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2013-12-17
Litteraturen reviderad 2017-05-31
Reviderad 2017-02-22