5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp
Thematic Studies, Practical Theology advanced level, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB422
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Tro, religion och meningsskapande står i relation till traditioner och praktiker som befinner sig i ständig förändring och samspel med varierande sociala och kulturella kontexter. Studier och forskning i praktisk teologi söker förstå sådana traditioner och praktiker genom att integrera teologiska, historiska och beteendevetenskapliga teorier och metoder. I en tematisk kurs erbjuds fokus på ett tema i något av de fyra delämnen som utgör ämnesområdet Praktisk teologi på THS (praktisk ecklesiologi, religionspedagogik, religionspsykologi, religionssociologi). De studerande kan fördjupa sig inom vad som traditionellt brukar kallas

• Liturgik
• Hymnologi
• Homiletik
• Religionspedagogik och undervisning i församling
• Pastoralteologi
• Religionspsykologi och själavård
• Religionssociologi och kyrkligt ledarskap
• Spiritualitet.

Inom varje ämnesområde läses ca 1200–1500 sidor vetenskaplig litteratur som lärare väljer efter samråd med studenten.

Alternativ
a) Tillämpad hymnologi. Församlingssångens nutida funktioner

b) Tillämpad homiletik. Predikan och predikantskap som ecklesiala praktiker.

c) Tillämpad religionspsykologi. Skolan som stödjande arena.

d) Tillämpad religionspedagogik i mötet med barn och unga i församlingar

e) Tillämpad religionspedagogik i mötet med vuxna i församlingar

f) Tillämpad religionssociologi. Församling och dess ledarskap i en religiöst föränderlig kontext.

g) Annat tema med relevans för uppsatsarbete
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupad kunskap om grundläggande fakta och förhållanden inom det valda ämnesområdet, kännedom om och bekantskap med centralt material av olika slag, samt kunskap om och förståelse för centrala teorier, metoder och begrepp inom området
• visa kunskap om aktuella forskningsfrågor kring det valda temat
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera problem inom ämnesområdet
• i muntlig eller skriftlig form redogöra för temat, dess problem och lösningar i dialog med olika grupper i samhället.
Litteratur
Artiklar tillkommer för samtliga alternativ.

a) Tillämpad hymnologi. Psalmens, visans och hymnens nutida funktioner.
Nisser, Per Olof, 2005. Ett samband att beakta – psalm, psalmbok, samhälle. Skellefteå: Artos.

Petersson, Lena, 2013. Kärlekens måltid. Om mässans och musikens teologi. Lund: Arcus.

Temanummer av årsboken Svenskt gudstjänstliv, till exempel ”Psalm i vår tid”, 2006; ”Psalm, hymn och andlig visa”, 2015.

b) Tillämpad homiletik. Predikan och predikantskap som ecklesiala praktier.
Brown, David M., 2003. Transformational Preaching. Theory and Practice. College Station, TX: Virtualbookworm.

Fahlgren, Sune, 2006. Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. Uppsala: Uppsala universitet.

Wingren, Gustaf, 1996. Predikan. En principiell studie. Tredje upplagan. Skellefteå: Artos.

c) Tillämpad religionspsykologi. Skolan som stödjande miljö.
Assarsson, Karin, 2001. När skola och kyrka möts: grund för Svenska kyrkans arbete med skolan . Uppsala: Svenska kyrkans nämnd för kyrkans utveckling. Uppsala: Wikströms tryckeri AB.

Francis, Leslie J. & Robbins, Mandy, 2005. Urban hope and spiritual health: the adolescent voice, Epworth Press, Werrington, Peterborough.


d) Tillämpad religionspedagogik i mötet med barn och unga i församlingar
Cook Everist, Norma, 2002. The Church As Learning Community: A Comprehensive Guide to Christian Education. Nashville: Abingdon Press.

Gustafsson, Lars H., 2016. Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Stockholm: Verbum. (192 s)

Korczak, Janusz, 2016. Hur man älskar ett barn. Stockholm: Lärarförlaget. (233 s)

e) Tillämpad religionspedagogik i mötet med vuxna i församlingar
Grothe, Rebecca (red.), 1997. Lifelong Learning: A Guide to Adult Education in the Church. Minneapolis: Augsburg.

Gustavsson, Caroline, 2016. Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Skellefteå: Artos.

Jarvis, Peter, 2010. Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice (4th Edition) Abingdon: Routledge.

f) Tillämpad religionssociologi. Församling och dess ledarskap i en religiöst föränderlig kontext.
Ammerman, Tatom, Nancy, Jackson W Carroll, Carl S Dudley och William McKinney (red). 1999. Studying Congregations. A New Handbook. Nashville, USA: Abingdon Press.

Halvardson, Sven & Gunner, Göran, 2006. Vart tar väckelsens folk vägen? En studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag.

g) Annat tema med relevans för uppsatsarbete
Litteratur väljs i samråd med ämnesläraren.
Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Sune Fahlgren, Anneli Winell, Lars Naeslund, Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-10-12
Reviderad 2017-02-22