5PB411 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 4.5 hp
Theory of Science, Practical Theology, 4.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2019/2020 sep - nov (v39-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB411
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Kursen är en fortsättning på kursen Vetenskaplig teori och metod, 3 hp, och syftar till att ge fördjupade kunskaper i teori och metod inom Praktisk teologi med beteendevetenskap, vilket omfattar underdisciplinerna praktisk ecklesiologi, religionspedagogik, religionssociologi och religionspsykologi. Kursen avser att ge kunskaper om, samt möjlighet att utveckla färdigheter i forskningsdesign för kvalitativa, kvantitativa och mixed methods-studier inom ämnesområdet. Övningsmodeller med skilda datainsamlingsmetoder och dataanalysprogram används. I kursen övas förmågan att föra resonemang kring val av metod för att lösa ett vetenskapligt problem, identifiera forskningsetiska problem, kritiskt granska, samt analysera teoretiskt och empiriskt material. I kursen övas förmågan att presentera kortare vetenskapliga texter, att reflektera över sig själv som forskande subjekt, samt självständighet i rollen som opponent.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa väsentligt fördjupade kunskaper om den praktiska teologin och religionsbeteendevetenskapens teorier, metoder och empiriska material inom vald underdisciplin
• kunna kritiskt granska vetenskapliga resonemang och värdera forskningsetiska problem
• visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till skilda datainsamlingsmetoder och dataanalysprogram
• visa förmåga att kritiskt granska kunskap och tolkningsmöjligheter inom Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap.
Litteratur
Runa, Patel, & Bo Davidson, 2011. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur (149 s).
Swinton, John & Mowat, Harriet, 2006. Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM. S. 5–152 (145 s).
God forskningssed. Vetenskapsrådet 2017 (80 s)
Kompendium samt artiklar (ca 100 s).

Ämnesspecifik litteratur
Fyra alternativ utifrån underdisciplinerna inom PT:

Praktisk ecklesiologi
Fahlgren, Sune & Jonas Ideström (red.), 2015. Ecclesiology in the Trenches. Theory and Method under Construction. Eugene, Oregon: Pickwick Publications. S. 1–62, 85–172 (150 s.) 
Ideström, Jonas & Stig Linde, 2017. Det här är någonting vi måste göra. Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal. Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala. (80 s.)
Stangeland Kaufman, Tone , 2017. A New Old Spirituality. A Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Church of Sweden Research Series, 15. . Eugene, Oregon: Pickwick Publications. S.1–24, 56–81 (49 s)

Religionspedagogik
Bron, Agnieszka & Gustavsson, Anders (red.), 2004. Pedagogik som vetenskap. Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen. S. 167–187; 369–387 (38 s.).

von Brömssen, Kerstin, 2003. Tolkningar, förhandlingar och tystnader: Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. S.7–37; 109–137(58 s.).

Gustavsson, A., 2000. Tolkning och tolkningsteori 2 – fördjupning. Texter om forskningsmetod. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet. (32 s.)

Gustavsson, Caroline, 2013. Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms universitet. S.9–61 (52 s.).

Kurtén, Tage, 2014. På väg mot det postsekulära: Tankar under femton år. Uppsala: Uppsala universitet. S. 51–68 (17 s).

Mauthner, M. Birch & Jessop, M. J. & Miller, T. (red.), 2002. Ethics in qualitative research. London: SAGE. (50 s. väljs i samråd med kursläraren).

Religionspsykologi
Malterud, Kersti, 2014. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion, 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 45–203, 239–260 (190 s.)

Creswell, John W., 2014. Quantitative, and mixed methods approaches. Tillgänglig på kurshemsida och internet. (Artiklar, 100 s., väljs i samråd i med kursläraren utifrån studiens inriktning).

Religionssociologi
Ahrne, Göran och Peter Svensson, red., 2015. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. Kap 1–4, 6, 7, 10, 11, 14–16 (190 s.)

Creswell, John W., 2014. Quantitative, and mixed methods approaches. Tillgänglig på kurshemsida och internet. (Artiklar, 100 s., väljs i samråd i med kursläraren).

Winell, Anneli, 2016, ”Godis för kropp och själ”: Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar. Studies in Religion and Society 14. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. S. 13–43, 79–93, 153–195.
Artiklar tillkommer för samtliga alternativ
Lärare
Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-02-21