5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp
Applied Psychology of religion and Applied Pedagogy of religion, 15.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2019/2020 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: PB381
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt en av kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp eller Text, kontext och livstolkning 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen behandlar församlingen som lärande och själavårdande gemenskap. Med utgångspunkt i religionspedagogiska och religionspsykologiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande, iakttagelse av och reflektion kring lärande och själavårdande arbete i en kristen församlingskontext. Studenten ges möjlighet att reflektera över sin egen roll som pedagogisk teolog och själavårdare, samt över församlingen som en miljö för livslångt lärande, själavård och livstolkning – och i förhållande till annan folkbildning, hälsofrämjande verksamhet i samhället samt utifrån medvetande om kontextuella och globala maktförhållanden. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. Vidare ges redskap för att utveckla den undervisande och själavårdande verksamheten i en församling.
Efter kursen förväntas studenten:
• redogöra för och kritiskt reflektera över centrala begrepp inom tillämpad religionspsykologi/själavård, grundläggande religionspedagogik samt tillämpad religionspedagogik
• planera, genomföra, iaktta och reflektera kring olika lärande och själavårdande verksamhet, samt kunna analysera sitt uppdrag som pedagogisk teolog och själavårdare i dessa specifika sammanhang
• redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på kontextuella och globala maktförhållanden i lärande och själavårdande arbete.
Litteratur
Religionspsykologi (5 hp)
Dillmar, Kerstin & Björklund, Lars, 2015. Identitet och uppdrag: Själavård när livet går sönder. Varberg: Argument. (108 s)

Engedal, Leif Gunnar, 2004. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. I: Ekedah, MarieAnne & Wiedel, Björn (red), Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum. s. 19–70. (50 s) Tillgänglig på kurshemsidan.

Okkenhaug, Berit, 2005. Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s)

Religionspedagogik (10 hp)

Säljö, Roger, 2014. Lärande. Lund: Gleerup. (140 s)

Ödman, Per-Johan, 1995. Kontrasternas spel. Del 1. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. I: Svensk medeltidspedagogik och mentalitetsformering. Stockholm: Norstedt. S. förord, 1-62. (70 s)

Naeslund, Lars, 2007. The Young and the Others. Students' Voices About Encounters with Faith. I: Encounters with Faith. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00344080902794657?needAccess=true&journalCode=urea20

Naeslund, Lars, 2007. Visiting the Others. I: XXXX

Sawma, Diana, 2016. Att vara Jesus lärjunge och söndagsskollärare. En explorativ studie om söndagsskolverksamhet i en Syriskortodox kyrka i Stockholms län. Magister uppsats vt 2016, Religionshistoriska avdelningen. Stockholms universitet.

Larsson, Rune, 2009. Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus. S. 15–68, 94–109, 133–202. (137 s)

Astley, Jeff & Francis, Leslie, 2013. Exploring ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church. London: Ashgate. Kapitel 1, 3, 7 och 20. (30 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Eek, Jonas, 2011. Stanna i vattnet: kateketikens syfte och sammanhang. Stockholm: Verbum. S. 15-75, 135-152 (78 s).

Groome, Thomas, 2011. Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples. San Francisco: HarperCollins. (338 s)
eller
Groome, Thomas, 2015. Kommer det att finnas tro? En ny vision för undervisning och växande tro. Religionpedagogiskt idéforum. (338 s).

Gustavsson, Caroline, 2013. Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms Universitet. S. 1–8, 62–159. (106 s)

Smith, James, K. A., 2009. Desiring the Kingdom. Grand rapids: Baker. S. 155-214. (59 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.
Lärare
Cecilia Melder, Lars Naeslund, Björn Asserhed
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Examinationeni kursen är uppdelad i tre delar om vardera 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-20
Litteraturen reviderad 2018-04-25