5PB341 Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet, 7.5 hp
Leadership among youth in an ecclesial context, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Vt 2018/2019 apr - jun (v14-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB341
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 75 hp, inklusive minst 5 hp i tillämpad religionspedagogik på fördjupningsnivå eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen behandlas församlingen som lärandemiljö och religionspedagogiska frågeställningar i mötet med barn och unga utifrån bildningsteoretiska och teologiska perspektiv. Kursen fokuserar på konsekvenserna av förändrad religiös socialisation i relation till traditionellt kristna mönster och ideal. Särskilt utrymme ges i kursen för berättelsernas betydelse i mötet med barn och unga, samt hur man kan arbeta för att vara en teologiskt och pedagogiskt välgrundad ledare bland barn och unga.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna kritisk granska hur en specifik församlings verksamhet, i en frikyrklig/Svensk kyrklig tradition bland barn och unga, överensstämmer med såväl dess teologi som med behoven bland barn och unga
• kunna i en såväl teoretisk som metodisk mening redogöra för berättelsernas betydelse i mötet med barn och unga i församlingen
• kritiskt reflektera över församlingen som lärandemiljö, över uppdraget som ledare samt hur en sammanhållen verksamhet för barn och unga kan gestaltas i en församling.
Litteratur
Gustavsson, Bernt (red.), 2007. Bildningens förvandlingar. Göteborg: Daidalos. (221 s)

Lawson E. Kevin (red.), 2012. Understanding Children's Spirituality: Theology, Research, and Practice. Eugene: Wipf & Stock Publishers. S.152-171, 173-189, 197-218, 223-236, 327-339, 341-355, 373-392, 419-431. (126 s)

Lindblom, Eleine, 2007. Den blomstertid nu kommer… Ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka-skola. Stockholm: Sveriges kristna råd. (106 s)

Lindgren, Simon (red.), 2009. Ungdomskulturer. Malmö: Gleerups. (159 s)

Wenell, Fredrik, 2015. Omvändelsens skillnad. En diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka och folkhem. Acta Universitatis Upsaliensis. S. 100-236. (136 s)

Ärnström, Ulf, 2013. Varför? Handbok i berättandets pedagogik. Lund: BTJ Förlag. (205 s)

Artiklar på ca 50 sidor tillkommer.

Lärare
Magnus Sternegård
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-10-12