5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp
Church and urban life. Ecclesiology, ethnography and sociology of religion, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB336
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen studeras hur kyrka framträder i staden och vilken roll kyrka kan ha i olika urbana sammanhang. Utifrån teologiska och beteendevetenskapliga perspektiv genomför studenterna kvalitativa fältstudier för att beskriva och värdera en kristen församlings självförståelse, pastorala ledarskap och verksamheter i staden. Kursen kännetecknas av ett samspel mellan teologi och andra vetenskaper för att förstå kyrka och stad.
Efter kursen förväntas studenten:
• översiktligt redogöra för nutida teologiska diskussioner om kyrkors identitet och uppdrag i urbana samhällen
• visa förmåga att genomföra fältstudier om en stadsförsamlings kontext, identitet och verksamhet
• kritiskt diskutera pastoralt ledarskap i en församling i staden.
Litteratur
Archer, Kevin, 2013. The City: The Basics. London: Routledge. S. 1–103. (102 s)

Cameron, Helen & Deborah Bhatti et al, 2010. Talking About God in Practice. Theological Action, Research and Practical Theology. London: SCM Press. S. 49–60 (11 s.)

Gornik, Mark R., 2011. Word Made Global. Stories of African Christianity in New York City. Grand Rapids/Cambridge: Eardmans. S. 3-86; 127-159; 219-242; 257-278. (163 s)

Helgesson Kjellin, Kristina, 2016. En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos. (267 s)

Ideström, Jonas & Stig Linde, 2017. Det här är någonting vi måste göra. Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal. Svenska kyrkans forskningsenhet. (80 s)

Ideström, Jonas, 2009. Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. Biblioteca Theologiae Practicae 85. Skellefteå: Artos. S. 35-102, 205–243. (105 s.)

Kaijer, Lars och Öhlander, Magnus (red), 2011, 2 uppl. Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur. (150 s.)

Tillkommer artiklar och annat material som väljs i samråd med kurslärare (ca 50 s.)
Lärare
Tone Kaufman, Jonas Ideström
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
I kursen ingår fältstuier i Stockholmsområdet.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-11-15
Litteraturen reviderad 2018-04-25