5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp
Applied Ecclesiology in a Pluralistic Society, 10.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v47). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB327
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen får deltagarna studera och reflektera kring församlingens identitet och kallelse samt det pastorala uppdraget i ett mångfaldssamhälle. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på ledarskap, församling, gudstjänst och dess mångfald. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst, samt de pastorala frågor som relaterar till detta i ett mångfaldssamhälle. I övningar och fältstudier integreras liturgik, hymnologi, församlingssociologi och pastoralteologi.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap och gudstjänstliv i ett mångfaldsperspektiv
• kunna i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingarna göra pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
• ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för fortsatt kunskapsinhämtning som ledare.
Litteratur
Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag. S. 109–156, 157–178. (70 s)

Boström, Tomas, 2015. A Capella: Om varför vi sjunger som vi sjunger. I: Jonsson, Åke (utg.) Motstånd och förvandling: Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Tro & Liv skriftserie, 3. Örebro: Marcus förlag. S. 79–90.

Carroll, Jackson W., 2011. As one with authority: reflective leadership in ministry. Cascade Books. (221 s)

Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod: En baptistisk kulturhistoria. Studiea Theologica Holmiensia, 23. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm. S. 111–194 (teologi för pastoralt ledarskap), 281–330 (sånggrupper), 331–348 (doppraxis) (152 s)

Fallberg Sundmark, Stina (red.), 2018. Kristen gudstjänst – en introduktion. Skellefteå: Artos. (312 s)

Garces-Foley, Kathleen, 2007. Crossing the Ethnic Divide: The Multiethnic Church on a Mission. Oxford/New York: Oxford University Press. (178 s)

Selander, Ingrid, 2008. När tron blir sång: om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos. S.13-114, 153-170. (120 s)

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
, 2016. Stockholm: Verbum.

Tillkommer artiklar om mångfald, 50 s.
Lärare
Sune Fahlgren, Anneli Winell, Tone Kaufman
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-20
Litteraturen reviderad 2018-04-25