5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15.0 hp
Ecclesiology, Pedagogy of religion, Homiletics, 15.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB215
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Kursen ger en grundläggande introduktion i tre underdiscipliner inom praktisk teologi: praktisk ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik inklusive kommunikationspraktik. Med utgångspunkt i några teoretiska perspektiv inom dessa discipliner analyseras grundläggande frågor om församlingen som lärande gemenskap samt pastorns/prästens uppdrag i detta, särskilt vad gäller gudstjänst, nattvard, predikan och undervisning. Tre genomgående perspektiv i kursen är kunskapssyn, människosyn och församlingssyn, och hur dessa samspelar med varandra i olika undervisnings- och gudstjänsttraditioner.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kännedom om olika teologiska, pedagogiska och kommunikativa traditioners syn på kyrka, församling, gudstjänst, predikan och kunskap
• visa grundläggande kunskaper om pastorns/prästens uppdrag i gudstjänst, predikan, nattvard och undervisning
• kunna värdera sina egna utgångspunkter med avseende på församlings-, kunskaps- och människosyn i relation till de vetenskapliga traditioner som kursen aktualiserar.
Litteratur
Religionspedagogik:
Bergstedt, Bosse & Herbert, Anna, 2017. Pedagogik för förändring – frihet, jämlikhet, demokrati. Lund: Studentlitteratur. S. 5–245 (240 s)

Hedman, Anders, 2015. Undervisa i kristen tro. Varberg: Argument förlag. (160 s.)

Larsson, Rune, 2009. Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus. S. 15–45 (30 s.)

Praktisk ecklesiologi:
Arentzen, Thomas, 2015. Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. SST:s skriftserie 5. S. 9–57 (48 s)

Berger, Teresa, 2017. @ Worship. Liturgical Practices in Digital Worlds. Routledge. S. 2–50, 75–117. (90 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Bonhoeffer, Dietrich, 2016. Liv i gemenskap: därför behöver kristna varandra. Örebro: Libris. S. 11–83, 101–138. (109 s)

Cavanaugh, William T., 2016. Som om allt förvandlats. Ekologi, ekonomi och eukaristi. Tro & Liv serie 4. Örebro: Marcus förlag. S. 15–68, 85–131. (96 s)

Fahlgren, Sune, 2016. ”Församlingen som Andens fria gemenskap”, alternativt ”Församlingen som den fria kyrkan”. I: Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. Uppsala universitet. (31 alt. 56 s)

Ideström, Jonas, 2012. Folkkyrkotanken – inneha°ll och utmaningar. En o¨versikt av studier under 2000-talet. Svenska kyrkans forskningsenhet. (48 s) Pdf på kurshemsidan.

Liturgivetenskap
Modeus, Martin, 2005. Mänsklig gudstjänst: Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum. S. 21–172, 219–344. (263 s)

Homiletik
Eriksson, Ann-Louise, 2012. Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus. (144 s)

Sundkvist, Bernice, 2003. Evangelium och existens. Predikan som helande dialog. Skellefteå: Artos. (109 s)

Homiletiskt kompendium med följande artiklar (ca 150 s):
Eldebo, Runar, 2005. ”Kap 1 Det är söndag”, ”Kap. 3 Teocentrisk och antropocentrisk predikan”, ”Kap 4 Predikan, typ” och ”Kap 10 Veckan som gick”. I: Det homiletiska rummet: Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris. S. 11–18, 29–55. 147–150 (38 s)
Florence, Anna Carter, 2007. Kapitel 7 The Wide.awake Sermon: Preaching in the Tradition i Preaching as Testimony. Louisville, Kentucky: Westminister John Knox Press. S. 131–157 (26 s)
Gaarden, Marianne, 2015. Kapitel 7 De teologiske og homiletiske implikationer. Prædikenen som det tredje rum. Fredriksberg: Anis s. 137–51 (18 s)
Härdelin, Alf, 1993. Ordet och orden. I: Borgehammar, Stephan (red.) Kyrkans liv. Stockholm: Verbum, S. 203-221. (18 s)
Mannerfeldt, Frida, 2018. Kontrast och kontinuitet: Predikoideal i Svenska kyrkans prästutbildning 1903–2017 i Svenskt Gudstjänstliv 2018: Predikan - i tid och otid. Skellefteå: Artos & Norma Förlag. s. 123–162. (39 s) 
Mogren, Mikael, 2008. Det behövs mod: Fyra påståenden om predikan. I: Stenström, Hanna (red.), Allvarligt talat. Om predikan. Stockholm: Verbum, S. 187-204. (17 s)

Kommunikationspraktik
Backlund, Britt, 2006. Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. S. 11–107. (97 s)

Maltén, Arne, 1998. Kommunikation och konflikthantering. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 9–74 (66 s)


Lärare
Sune Fahlgren, Ann-Christine Falk, Elin Lockneus, EwaMaria Roos
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Litteraturen reviderad 2018-10-10
Reviderad 2017-02-22