5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp
Existential Public Health, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 25 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB121
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Den existentiella dimensionen av hälsa och dess relevans för folkhälsovård i en svensk kontext presenteras utifrån grundläggande teori och praktik. Kursen behandlar hälsa som en helhet bestående av fysisk, psykisk, social, livsmiljörelaterad och existentiell hälsa. Grundläggande teorier och definitioner av hälsobegreppet med fokus på den existentiella dimensionen presenteras och diskuteras liksom hur existentiellt hälsoarbete kan utformas i praktiken för att stärka människors självskattade hälsa. Kursen ger möjlighet för studenten att reflektera över sin egen roll i relation till arbete med existentiella frågor och ges redskap för att utveckla lokalt förankrat folkhälsoarbete.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom existentiellt relaterad folkhälsovetenskap
• omsätta den teoretiska kunskapen i planering, genomförande och utvärdering av insatser för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande existentiellt arbete
• kritiskt reflektera över sin roll i arbetet med existentiella frågor.
Litteratur
Arlebrink, Jan, 2012. Existentiella frågor - inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur (200 s).

Antonovsky, Aaron, 2005. Hälsans mysterium. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur. S. 15-174 (160 s).

Folkhälsomyndigheten, 2016. Folkhälsan i Sverige, Årlig rapportering 2016. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. S.11-49 (39 s) (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här.


Medin, Jennie & Alexanderson, Kristina, 2001. Begreppen hälsa och hälsofrämjande: En litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. (180 s).

Melder, Cecilia, 2011. Vilsenhetens epidemiologi - en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. S. 15-59, 72-112, 219-246. (110 s)(Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här.

Socialstyrelsen, 2017. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård – Lägesrapport 2017. Stockholm: Socialstyrelsen. S.11-59. (49 s) (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här.

Artiklar tillgängliga via kurshemsida (ca 40 s).
Lärare
Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Undervisningen i kursen ligger koncentrerad till fyra heldagar under september-januari.
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2012-01-24
Litteraturen reviderad 2017-05-31
Reviderad 2017-02-22