5MR565 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0 hp
Human Rights, International Relations and Social Conflict, 15.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR565
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom mänskliga rättigheter 45 hp på avancerad nivå eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 500
Innehåll
I kursen studeras hur mänskliga rättigheter, etik och internationella relationer samspelar i en globaliserad värld. Frågor om rättvisa, globalt ansvar och universella rättigheter studeras i relation till konkreta situationer och aktuella utvecklingstendenser. Under ett fördjupningsmoment (se litteraturlistan) fördjupas analysen av dessa frågor i en av tre möjliga riktningar - etik, fredsbyggande eller internationell terrorism.
Efter kursen förväntas studenten:
• självständigt kunna sammanfatta och skriftligen eller muntligen redogöra för centrala globala problemställningar av människorättslig, etisk och politisk natur
• äga förmåga att på en fördjupad nivå kritiskt kunna presentera och analysera teoretiska påståenden ur den valda litteraturen
• på ett självständigt, fördjupat och teoretiskt medvetet sätt kunna formulera den studerade litteraturens bidrag till analysen av en specifik problematik.
Litteratur
Cowan, Jane, Marie-Benedicte Dembour & Richard Wilson, (red) 2001. Culture and Rights: Anthropological Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press (258 s)

Hinton, Alexander L., (red) 2002. Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide. Berkeley: University of California Press (400 s). Finns som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Johansson Dahre, Ulf, 2005. Ursprungsfolk i internationell politik och rätt. Lund: Studentlitteratur. (225 s)

Lind, Anna-Sara & Elena Namli, (red) 2017. Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur (220 s)

Artiklar tillkommer, ca 500 s.
Lärare
Ulf Johansson Dahre
Examinationsform
PM, Muntlig tentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-05-03
Litteraturen reviderad 2018-04-24