5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp
Freedom of Religion and Belief in a Global World, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 maj - jun (v19-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR562
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 500
Innehåll
I kursen ges studenten fördjupade kunskaper om religions- och övertygelsefrihet i en globaliserad värld. Statliga restriktioner och sociala motsättningar sätter ibland dessa rättigheter på spel. Olika förståelse av religions- och övertygelsefrihet och relationen till andra fri- och rättigheter är därför föremål för analys i denna kurs. Särskilt uppmärksammas och jämförs mekanismer bakom utformandet av religions- och trosfrihet på global, regional och statlig nivå.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha fördjupad kunskap om religions- och övertygelsefrihetens innebörd och komplexitet, särskilt i relation till utvecklingen i Europa och EU
• kunna formulera och argumentera för komplexa uppfattningar om hur religions- och övertygelsefrihet relaterar till andra fri- och rättigheter
• med hög grad av självständighet och kreativitet kunna identifiera och formulera den kunskap och de argument som ligger till grund för utformningen av religionsfrihet på olika samhällsnivåer - globalt, regionalt och nationellt
• självständigt kunna tillämpa religions- och övertygelsefrihetens principer i skilda kulturella och samhälleliga sammanhang.
Litteratur
Blackford, Russell, 2011. Freedom of Religion and the Secular State. Malden, MA: John Wiley & Sons Ltd. (224 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Taylor, Paul, M., 2009. Freedom of religion: UN and European human rights law and practice. Cambridge: Cambridge University Press. (434 s) Finns även som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Nussbaum, Martha Craven2008. Liberty of conscience. In defense of America's tradition of religious equality. New York: BasicBooks. (406 s)

Sachedina, Abdulaziz, 2009. Islam and the challenge of human rights. New York: Oxford University Press. (248 s) Finns även som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Artiklar tillkommer.
Lärare
Göran Gunner
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-11
Litteraturen reviderad 2018-10-08
Reviderad 2018-12-10