5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp
Conflicting Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 mar - maj (v14-v18). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR561
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 500
Innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper och förmåga att kritiskt granska teorier om konflikter mellan skilda rättigheter. I konkreta situationer hamnar rättigheter ofta i konflikt med varandra. Vilka kriterier ska då gälla för att bedöma vilka rättigheter som ska ha företräde framför andra? I kursen fördjupas argumenten utifrån filosofiska teorier om relevanta och aktuella konflikter.
Efter kursen förväntas studenten:
• med hög grad av självständighet identifiera och kritiskt analysera konflikter mellan rättigheter
• självständigt kunna formulera och argumentera för olika strategier att hantera situationer där det råder rättighetskonflikter
• presentera och värdera analyser av skilda teorier om konflikter mellan rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp både i tal och i skrift.
Litteratur
Bauer, Joanne R. and Bell, Daniel A. (eds.), 1999. The East Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambride University Press (350 s)

Christie, George C., 2011. Philosopher Kings? The Adjudication of Conflicting Human Rights and Social Values. Oxford: Oxford University Press. (195 s). Finns även som e-bok via EbscoHost.

Derrida, Jacques, 2005. Lagens kraft. Eslöv: Östlings bokförlag Symposion. S. 5-42. (38 s)

Dworkin, Ronald, 2006. Justice in Robes. Cambridge: Harvard University Press. (320 s)

Juma, Lawrence, 2013. Human Rights and Conflict Transformation in Africa. Bamenda: Langaa RPCIG. (506 s)

McEwan, Ian, 2016. Domare. Stockholm: Bromberg. (257 s)

Nergelius, Joakim, 2006. Rättsfilosofi: samhälle och moral genom tiderna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. (199 s)

Artiklar och rättsfall tillkommer.
Lärare
Kjell-Åke Nordquist
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-11
Litteraturen reviderad 2018-10-08
Reviderad 2018-12-10