5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp
Degree Project, Human Rights (Master 120 Credits), 30.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR553
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom mänskliga rättigheter 60 på avancerad nivå inkl Metodkurs 7,5 hp på avancerad nivå eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 500
Innehåll
I kursen ska den studerandes förmåga väsentligt fördjupas att i form av ett uppsatsarbete självständigt, kritiskt och med vetenskapliga metoder analysera ett kvalificerat forskningsproblem inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas sådana teorier och metoder ingående som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• kritiskt, kreativt, systematiskt och med hög grad av självständighet kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet inom givna tidsramar
• visa väsentligt fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt och kreativt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att kritiskt och kreativt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
• kunna utvärdera, kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner såväl i nationella som i internationella sammanhang
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt att identifiera behov av ytterligare kunskap.
Litteratur
Student ansvarar själv för urval av litteratur.
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
Uppsats, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-05-03
Litteraturen reviderad 2018-10-08