5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp
Degree Project, Human Rights (Master 60 Credits), 15.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2018/2019 apr - jun (v14-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR451
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom motsvarande minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik samt Metodkurs 7,5 hp på avancerad nivå eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen fördjupas den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt beskriva, analysera och värdera ett kvalificerat forskningsproblem eller annan kvalificerad frågeställning inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet inom givna tidsramar
• visa fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att självständigt kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
• ha kunnat kommunicera och försvara sitt arbete och opponerat på ett annat arbete, samt bidragit med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt identifiera behov av ytterligare kunskap.
Litteratur
Student ansvarar själv för urval av litteratur.
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
Uppsats, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-10-10
Litteraturen reviderad 2018-10-08
Reviderad 2017-12-11