5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp
Methods and Approaches, Human Rights, Second cycle, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 feb - mar (v09-v13). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR449
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen fördjupas principer för vetenskap och metodisk medvetenhet i relation till människorättsliga kontexter ur filosofiskt, humanistiskt, samhällsvetenskapligt och rättsvetenskapligt perspektiv. Vidare tränas studenten att förstå och tillämpa såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för att beskriva och analysera MR-relevanta frågeställningar på lokal, regional eller internationell nivå. I detta ingår också att tillsammans med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av forskningsuppgifter.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha förmåga att med hög grad av självständighet bedöma metodfrågor i forskning om mänskliga rättigheter
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
• ha fördjupad förmåga att tillämpa en vald metodisk ansats i en forskningsuppgift.
Litteratur
Bengtsson, Stina & Bramming, Pia & Wadel, Carl Otto & Ehn, Billy & Fekjaer, Silje, 2011. Många möjliga metoder. Studentlitteratur: Lund. (320 s)

Jordheim, Helge, 2003. Läsningens vetenskap. Göteborg: Daidalos (296 s)

Linton, Magnus. 2019. Text & Stil : Om konsten att berätta med vetenskap. Stockholm: Natur & Kultur (239 s)

McConnell, Lee & Smith, Rhona red.), 2018. Research Methods in Human Rights. Oxford: Routledge (170 s). Finns tillgänglig som e-bok via Ebscohost.

Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (17 s)

Tillkommer en doktorsavhandling som väljs i samråd med läraren (max 300 s)

Tillkommer en metodbok som väljs i samråd med läraren (max 300 s)

Artiklar (max 400 s)
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-10-10
Litteraturen reviderad 2019-10-08
Reviderad 2018-12-10