5MR443 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp
Human Rights From a European Perspective, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 jan - feb (v04-v08). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR443
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen ges fördjupade kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i svensk och europeisk lag liksom hur de aktualiseras i demokratiska och politiska processer. Av särskild betydelse är frågan om hur rättighetssystemet i Sverige ska relateras till europeisk reglering, såsom Europarådets regelverk och EU-rätten.
Efter kursen förväntas studenten:
• med hög grad av självständighet kunna identifiera och formulera sådana problem som gäller skyddet av mänskliga rättigheter i svensk och europeisk lag
• med hög grad av självständighet kunna kritiskt analysera skilda uppfattningar om hur rättighetssystemet i Sverige skall relateras till europeisk reglering
• självständigt kunna formulera och argumentera för ett ställningstagande i frågan om vilka demokratiformer som behövs för att säkerställa ett skydd för de mänskliga rättigheterna i Sverige och Europa
• kunna presentera analyser och teorier kring skyddet av rättigheter i svensk och europeisk lag för en akademisk såväl som annan målgrupp både i tal och i skrift.
Litteratur
Craig, Paul & De Búrca, Gráinne (red.), 2011. The evolution of EU law. 2. ed. Oxford: Oxford University Press. (917 s)

Harris, O’Boyle & Warbrick, 2018. Law of the European Convention on Human Rights, 4rth ed. Oxford University Press. (1006 s). (Upplaga 3 fungerar också)

Artiklar och rättsfall tillkommer.

Lärare
Johanna von Bahr
Examinationsform
Seminarier, PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-10-10
Litteraturen reviderad 2019-12-18
Reviderad 2019-03-15