5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp
Internship, Human Rights, 30.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR394
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 120 hp alternativt magisterexamen eller masterexamen i Mänskliga rättigheter.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen innehåller tillämpande moment av tidigare studier inom mänskliga rättigheter i en konkret arbetssituation. Kursen innehåller problemidentifikation, analys och åtgärd, samt den mottagande arbetsplatsens interna överväganden och motiv för olika insatser. Dokumentering, skrivuppgifter eller presentationer ingår i kursen i den utsträckning som mottagande arbetsplats också använder sig av dessa redskap. Studenten förväntas vara aktiv och själv söka efter praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av THS. Praktiken ska omfatta 18-20 veckor och ska ej vara avlönad. För praktikplats utomlands gäller att man ska följa UD:s rekommendationer om vilka länder man kan resa till.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha förmåga att omsätta kunskaper om mänskliga rättigheter i praktisk verksamhet inom det civila samhället, en myndighet, en ideell organisation eller motsvarande
• kunna muntligen och skriftligen analysera och redogöra för sina erfarenheter från praktiken
• självständigt och kritiskt kunna redogöra för ett relevant tema under praktiktiden.
Litteratur
Ej tillämpligt.
Lärare
Anneli Winell
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-01-22