5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp
Human Rights, Technology and Surveillance, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2020/2021 mar - jun (v13-v22). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR372
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 90 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Teknologisk och teknisk utveckling i relation till samhällets och medborgarnas säkerhet och intressen har ställt rättigheterna inför nya utmaningar. Det gäller både i den offentliga sfären och i det privata livet. I kursen studerar vi olika förslag på tolkningar av integritet, användningen av Big Data samt filosofiska teorier relaterade till övervakning. Vi analyserar konflikter utifrån demokratiska och rättighetsbaserade svenska och internationella sammanhang. Vad innebär rätten till liv, frihet och personlig säkerhet? Kan demokratiska intressen kollidera med individers i detta hänseende? I delar av kursen analyseras även makt, kultur/religion hållbarhet och genusperspektiv i förhållande till övervakningsfrågor.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha grundläggande kunskaper om relevant rättstillämpning
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika övervakningsteknologiers praktik och konsekvenser för mänskliga rättigheter
• kritiskt kunna visa förmåga att argumentera kring demokrati i relation till rättighetskonflikter och övervakning.
Litteratur
Bentham, Jeremy, 2002. Panopticon: En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Nora: Nya Doxa. (178 s)

Jones, Marie D. & Flaxman, Larry, 2015. Mind Wars: A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by the Government, Media, and Secret Societies. The Career Press (237 s)

Lyon, David. 2018. The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Cambridge: Polity Press (172 s). Finns tillgänglig som e-bok via Ebscohost.

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2018. Övervakad. Människor, Maskiner & Gud. Stockholm: Timbro. (259 s)

Zuboff, Shoshana, 2019. The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books. S. 3–194, 351–525 (365 s)

Artiklar tillkommer om ca 100 s.Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Susanne Wigorts Yngvesson
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2019-10-03
Reviderad 2020-01-20