5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp
International Humanitarian Law, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 mar - jun (v14-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR371
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 90 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Väpnade konflikter har pågått och pågår i ett stort antal länder. De drabbade är civilbefolkningen vilket inte minst visar sig i antalet flyktingar i världen i dag. Den internationella humanitära rätten, krigets lagar, har till syfte att vara regler som ska respekteras under väpnad konflikt. I den här kursen studeras den humanitära rätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Hur har den vuxit fram och vilka principer vilar den på? Vilken roll spelar Röda Korset? Vad innebär begreppet humanitär rätt för kombattanter i mötet med civila under väpnad konflikt? I kursen behandlas internationell humanitär rätt och praxis på området. Särskilt fokuseras på exempel från Mellanöstern och Centralafrika.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god inblick i situationen för civila under väpnad konflikt, särskilt situationen i Mellanöstern och Centralafrika
• kunna grunderna i den internationella humanitära rätten och relevanta konventioner
• kunna urskilja kriterierna som begränsar vilka typer av vapen och stridsmetoder som får användas
• självständigt kunna reflektera över humanitära rätten, civilbefolkningens villkor och flyktingsituationen i världen.
Litteratur
Clapham, Andrew & Gaeta, Paola, 2014. The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict. Oxford: Oxford University. S. 3-90, 273-409, 545-766. (444 s)

Geneva Convention (I-IV); Additional Protocol (I-III)

O'Connell, Mary Ellen, 2007. Preserving the Peace: The Continuing Ban on War Between States. I: California Western International Law Journal, Vol. 38, No. 1 (20 s) Tillgänglig via Länk

White, Nigel D., 2014. Advanced Introduction to International Conflict and Security Law. Northampton: E. Elgar. (144 s) 

Även krig har regler. Internationell humanitär rätt. En handbok för riksdagsledamöter. Röda korset. (52 s) Länk

Tillkommer artiklar om Mellanöstern och Centralafrika (250 s)


Lärare
Göran Gunner
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2019-10-03
Reviderad 2018-12-10