5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp
Degree Project in Human Rights, First Cycle, 15.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR351
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 105 hp samt metodkurs om 7,5 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Ämne och problemformulering utvecklas av den studerande och godkänns av handledare inom ämnesområdet. I kursmomentet ingår att skriva en uppsats och att delta i kursens reguljära seminarier.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna formulera ett vetenskapligt problem och konkretisera detta i frågeställningar som låter sig bearbetas med vetenskapliga metoder
• kunna identifiera och tillämpa olika metoder för bearbetning av problem kring mänskliga rättigheter
• kunna uttrycka sig klart och använda ett genomtänkt och stringent språk för sina analyser
• kunna försvara sitt arbete i ett seminarium samt opponera på ett annat skriftligt uppsatsarbete.
Litteratur
Arbetsmaterial

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Om källhänvisningar och referenser för PM- och uppsatsskrivande - MR-programmet. Finns på EHS hemsida under Studentinformation.
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
Uppsats, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-10-24