5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp
Methodology, Human Rights, First Cycle, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR348
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 105 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Detta är en kurs i vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. Kursen kommer att presentera olika metoder, inklusive kvalitativ och kvantitativ metod, samt exempel på vetenskapsteorier. Olika infallsvinklar till mänskliga rättigheter som ämne lyfts fram, till exempel juridik, samhällsvetenskap och filosofi. Övningar där studenten får koppla dessa metoder till ett tänkbart uppsatsämne kommer att ges.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskap i vetenskaplig metod
• kunna artikulera problem av metodologisk karaktär som uppstår i samband med vetenskapligt skrivande
• på ett säkert sätt kunna använda vetenskaplig terminologi samt behärska grundläggande akribikrav
• kunna föra en konstruktiv och kritisk diskussion om teoretiska problem i anslutning till uppsatsförfattande.
Litteratur
Gustavsson, Martin & Sandström, Yvonne (red), 2018. Metod: Guide för historiska studier. Stockholm: Studentlitteratur. S. 1-212, 275-304 (241 s.)

McConnell, Lee & Smith, Rhona red.), 2018. Research Methods in Human Rights. Oxford: Routledge (170 s)

Sandgren, Claes, 2015. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. Stockholm: Norstedts juridik (127 s)

Tillkommer en bok som väljs i samråd med läraren (max 300 s)

Artiklar och arbetsmaterial (max 200 s)

Arbetsmaterial
Om källhänvisningar och referenser för PM- och uppsatsskrivande - MR-programmet. Finns på EHS hemsida under Studentinformation

Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-10-24
Litteraturen reviderad 2019-04-29
Reviderad 2018-12-10