5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp
Peace, Conflict, and Religion, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 jan - mar (v04-v13). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR289
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 75 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Religionens återkomst i såväl nationella som internationella politiska sammanhang studeras i denna kurs med avseende på relationen till begreppen ”fred” och ”konflikt”. Under vilka omständigheter kan religionen förklara att fred skapas, eller att konflikt uppstår, inom och mellan samhällen? Denna och relaterade frågor studeras utifrån aktuella konfliktmönster och trender i det globala samhällets utveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god kunskap om grundläggande konfliktteoretiska begrepp
• äga förmåga att tillämpa dessa begrepp på en pågående konflikt med religiöst motiverade aktörer
• kunna beskriva och analysera några olika roller som religiösa dimensioner kan spela i en väpnad konflikt.
Litteratur
Gehlin, Sara, 2014. “The Construction of Ecumenical Theology. A Possible Contribution to international Peacebuilding?”, i Swedish Missiological Themes, 102(2) (10 s)

Halldorf, Joel, 2016. “Religion och våld”, ur Ickevåldets vägar. Teologiska Högskolan Stockholm. (50 s) Se kurshemsida.

Nordquist, Kjell-Åke (red), 2013. Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Oregon: Pickwick Publications. (163 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Nordquist, Kjell-Åke, 2010. “Vems sanning? Vems försoning? Om försoning som politiskt begrepp” i På Spaning…. Svenska Kyrkans Forskardagar 2009. (26 s)

Peste, Jonatan, 2001. “Religiös terrorism” – utdrag I ur Religion och terrorism. Mellan samvaro och radikalism, Lund: Studentlitteratur. (12 s) Se kurshemsida.

Peste, Jonatan, 2001. “De komplexa sammanhangen” – utdrag II ur Religion och terrorism. Mellan samvaro och radikalism, Lund: Studentlitteratur.(12 s) Se kurshemsida.

Ramsbotham, Oliver m.fl., 2016. Contemporary Conflict Resolution. Fourth Edition. Cambridge: Polity Press. (624 s)

Arbetsmaterial

Konfliktanalysanvisning
Lärare
Sofia Camnerin
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2018-10-08
Reviderad 2018-12-10