5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Climate Change and Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR288
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Klimatsituationen påverkar främst de fattiga, barnen, flyktingar och urfolk och väcker en rad moraliska, politiska och juridiska frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och en hållbar global utveckling, exempelvis hur begränsningar i utsläppen av växthusgaser skall fördelas.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god kunskap om konsekvenserna av klimatförändringarna, särskilt för utsatta grupper
• ha god inblick i frågeställningar och konflikter i centrala klimatavtal och klimatförhandlingar, särskilt med avseende på mänskliga rättigheter
• kritiskt kunna analysera etiska frågeställningar som klimatförändringarna väcker i förhållande till mänskliga rättigheter.
Litteratur
Humphreys, Stephen (red.), 2010. Human Rights and Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press (370 s). Denna finns tillgänglig som e-bok via EbscoHost.

Skillington, Tracey, 2017. Climate Justice and Human Rights. Palgrave Macmillan US. (287 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Artiklar:

Bell, Derek, 2013. “Climate Change and Human Rights”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 4 (3), 159-170.

Nickel, James, 1993. “The Human Right to a Safe Environment”. Yale Journal of International Law, 18, 281-295. Länk

Ödalen, Jörgen, 2011. “Efter Floden: Klimatmigration och den Rika Världens Skyldigheter”. Statsvetenskaplig Tidskrift, 113 (1), 140-147. Länk


Arbetsmaterial

Turesson, Anders, 2011. Förhandla om klimatet: 12 år med klimatförhandlingarna. Förlag: Anders Turesson (88s)

Watt-Cloutier, Sheila, 2015. The Right to Be Cold. Minneapolis: University of Minnesota Press (329s).

Welzer, Harald, 2009. Klimatkrig. Göteborg: Daidalos (268s).

”En guide till klimatförhandlingarna, COP23 Bonn: Avtalen, aktörerna, processerna”, alternativt (om den finns tillgänglig), ”En guide till klimatförhandlingarna, COP24 Katowice”. Finns att ladda ned på klimatforhandling.se/publikationer

Uttalanden och rapporter från United Nations Human Rights Council, Högkommissarien för mänskliga rättigheter, Inter-amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter m. m.

Lärare
Eric Brandstedt
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2018-10-04
Reviderad 2016-10-24