5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp
Racism and Adverse Discrimination, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR287
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I kursen analyseras rasismens idéer och spridning, historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer och konventioner studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av kulturrasism, nationalism och diskriminering samt strategier för att motarbeta dessa.
Efter kursen förväntas studenten:
• behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
• ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
• ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
• kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar.
Litteratur
Ericsson, Martin, 2016. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt. Forum för levande historia. (281 s) Länk

Fredrickson, George M., 2015. Racism: a short history. rev uppl. Princeton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag: Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Länk

Passmore, Kevin, 2015. Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx. (216 s)

Rattansi, Ali, 2007. Racism, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (194 s) Finns även att låna som e-bok via EbscoHost (1 user)

Arbetsmaterial: 
Diskrimineringslagen
ICERD
Lärare
Marco Helles
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2017-04-24
Reviderad 2018-12-10