5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp
Racism and Adverse Discrimination, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR287
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I kursen analyseras rasismens idéer och spridning, historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer och konventioner studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av kulturrasism, nationalism och diskriminering samt strategier för att motarbeta dessa.
Efter kursen förväntas studenten:
• behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
• ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
• ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
• kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar.
Litteratur
Ericsson, Martin, 2016. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt. Forum för levande historia. (281 s) Kan laddas ner via följande adress: Länk

Fredrickson, George M., 2015. Racism: a short history. rev uppl. Princeton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag: Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Kan laddas ner via följande adress: Länk

Passmore, Kevin, 2015. Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx. (216 s)

Rattansi, Ali, 2007. Racism, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (194 s) Finns även att låna som e-bok via EbscoHost (1 user)

Arbetsmaterial: 
Diskrimineringslagen
ICERD
Lärare
Marco Helles
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2017-04-24