5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp
Human Rights - A Critical Analysis, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR285
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom naturrätten samt kritik av dessa. Kritiken görs genom olika tolkningar av rättigheter i förhållande till rättvisa och makt. Vilka är förtjänsterna och svagheterna i de huvudsakliga filosofiska teorierna? Vilka olika värden avspeglas i de mänskliga rättigheterna när det gäller samhälls- och människosyn? I kursen analyseras också skillnader mellan olika former av universalism och konstruktivism.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha fördjupade kunskaper om filosofiska teorier om mänskliga rättigheter, särskilt naturrättsliga
• förstå hur olika filosofiska teorier och centrala begrepp förhåller sig till varandra
• kunna argumentera för olika filosofiska positioner och utveckla kritik av de positioner som presenteras.
Litteratur
Beckman, Ludvig och Mörkenstam, Ulf (red), 2016. Politisk teori. Stockholm: Liber. S. 15–160 (145 s)

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv: Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag. (154 s)

Lacroix, Justine; Pranchére, Jean-Yves, 2018. Human Rights on Trial. Cambridge: Cambridge University Press. (250 s.)

Mouffe, Chantal, 2016. Agonistik: Texter om att tänka världen politiskt. Stockholm: Atlas. S 9–155 (146 s)

Rawls, John, 1996. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I (159 s). Vilken utgåva som helst kan användas.

Rogan, Charlotte, 2014. Livbåten. Stockholm: Bookmark. (269 s)
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2019-04-29
Reviderad 2018-12-10