5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp
The Rights of the Child, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2020/2021 mar - jun (v13-v22). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR284
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 15 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Kursen behandlar FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta instrument som rör barnets rättigheter. Genom konkreta exempel belyser kursen centrala begrepp som barnets bästa, barns rättigheter, samt förhållandet mellan barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Kursen behandlar också frågor om förverkligandet av barnets rättigheter i lokala, nationella och internationella sammanhang, samt till frågor om globalisering och hållbar utveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta konventioner
• ha inblick i förhållandet mellan FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk rätt
• kritiskt kunna reflektera kring tolkningar av barnkonventionen i relation till barns situation i Sverige och andra delar av världen.
Litteratur
FN:s konvention om barnets rättigheter New York den 20 november 1989 (konventionsartiklar i urval)

Bhabha, Jacqueline, 2009. Arendt's Children: Do Today's Migrant Children Have a Right to Have Rights, Human Rights Quarterly vol. 31(2) 410-451.

Van Bueren, Géraldine, 2008. Europeans and their rights. Child Rights in Europe. The Council of Europe Publishing. (c:a 80 sidor ingår i kursen) Köp som pdf eller bok via Europarådets on-line bookshop Länk

Freeman, Michael, 2007. “Why It Remains Important to Take Children's Rights Seriously” i International Journal of Children’s Rights vol15(1) 5–23. (19 s)

Grahn-Farley, Maria, 2019. Barnkonventionen. En kommentar. Lund: Studentlitteratur. (264 s)

Holzscheiter, Anna, 2016. Representation as power and performative practice: Global civil society advocacy for working children. Review of International Studies, 42(2), 205-226. (25 s)

Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel, 2010. A Handbook of Children and Young people's Participation. Perspectives from theory and practice. London: Routledge, (c:a 200 sidor ingår i kursen)

Petrén, Alfhild and James Himes (eds) (2000) Children's Rights. Turning Principles into Practice. Kathmandu: Save the Children Sweden and Unicef. Sidorna 77-92, 191-204 (28 s) Sidorna kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan.

SOU 2016:19, 2016. Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av barnrättighetsutredningen. (c:a 100 sidor ingår i kursen)
Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-11-24
Litteraturen reviderad 2019-10-03
Reviderad 2020-01-20