5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp
The Rights of the Child, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2018/2019 apr - jun (v14-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR284
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 15 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Kursen behandlar FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta konventioner. Med exempel från Sverige och internationellt, granskas begreppet "barnets bästa" och rättigheter relaterade till barnets utveckling och föräldrarnas ansvar, liksom innebörden av ett barnrättsperspektiv i genomförandet av barnkonventionen samt dess relation till svensk rättspraxis.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta konventioner
• ha inblick i svensk rättspraxis och dess tillämpning i förhållande till barnkonventionen
• kritiskt kunna reflektera kring tolkningar av barnkonventionen i relation till barns situation i Sverige och andra delar av världen.
Litteratur
FN:s konvention om barnets rättigheter New York den 20 november 1989 (konventionsartiklar i urval)

Bhabha, Jacqueline, 2009. Arendt's Children: Do Today's Migrant Children Have a Right to Have Rights, Human Rights Quarterly vol. 31(2) 410-451.

Van Bueren, Géraldine, 2008. Europeans and their rights. Child Rights in Europe. The Council of Europe Publishing. (c:a 80 sidor ingår i kursen) Köp som pdf eller bok via Europarådets on-line bookshop Länk

Cederborg, Ann-Christin och Warnling-Nerep, Wiweka (red), 2014. Barnrätt. En antologi. Stockholm: Nordstedts Juridik. (c:a 200 sidor ingår i kursen)

Freeman, Michael, 2007. “Why It Remains Important to Take Children's Rights Seriously” i International Journal of Children’s Rights vol15(1) 5–23. (19 s)

Holzscheiter, Anna, 2016. Representation as power and performative practice: Global civil society advocacy for working children. Review of International Studies, 42(2), 205-226. (25 s)

Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel, 2010. A Handbook of Children and Young people's Participation. Perspectives from theory and practice. London: Routledge, (c:a 200 sidor ingår i kursen)

Petrén, Alfhild and James Himes (eds) (2000) Children's Rights. Turning Principles into Practice. Kathmandu: Save the Children Sweden and Unicef. Sidorna 77-92, 191-204 (28 s) Sidorna kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan.

SOU 2016:19, 2016. Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av barnrättighetsutredningen. (c:a 100 sidor ingår i kursen)


Arbetsmaterial

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, 2003. Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6). (21 s). De allmänna kommentarerna finns översatta till svenska på Barnombudsmannens hemsida Barnombudsmannen

Regeringens proposition 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

European Union Agency for Fundamental Rights, 2018 Children’s rights and justice Minimum age requirements in the EU. Ladda ned som pdf eller beställ bok via FRA:s hemsida Länk

Sveriges Radio, Utbildningsradion, 2018. Skolministeriet: Stopp för könsuppdelad idrott? Länk

Sveriges kommuner och landsting, 2018. Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning Länk

Lärare
Johanna von Bahr
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-11-24
Litteraturen reviderad 2018-10-08
Reviderad 2016-10-24