5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp
The Freedom of Speech and Liberty of the Press, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2020/2021 mar - jun (v13-v22). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR283
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 15 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I kursen granskas yttrande- och tryckfrihetstraditionen nationellt, regionalt och internationellt ur ett filosofiskt och juridiskt perspektiv. Deklarationer, konventioner, lagar och författningar granskas och gränserna för yttrande- och tryckfrihet tas upp. I kursen analyseras vilka problem och möjligheter som uppstår med ny informationsteknologi, vad journalistiska mediers makt innebär samt underliggande strukturer av makt i förhållande till yttrandefrihet.
Efter kursen förväntas studenten:
• känna till de klassiska teoribildningarna kring yttrande- och tryckfrihetens gränser samt att kunna föra en kritisk diskussion om dessa
• ha goda kunskaper om yttrande- och tryckfrihet i nationell, regional och internationell rätt
• ha goda kunskaper om de svenska mediernas självsanerande regelsystem
• kritiskt kunna problematisera frågan om makt och medier.
Litteratur
Warnling Conradson, Wiweka & Bernitz, Hedvig, 2019. En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, Sjätte upplagan, Stockholm: Jure förlag. (198 s)

Verpeaux, Michel, 2010. Europeans and their rights: Freedom of expression. (215 s) Finns tillgänglig att beställa via Europarådets bookshop. Obs, sök endast på titeln, inte på författaren. 

Hare, Ivan & Weinstein, James (red.), 2010. Extreme speech and democracy. Oxford: Oxford University Press. (cirka 430 s i urval)

Artiklar och rättsfall kan tillkomma.

Arbetsmaterial

Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller, SOU 2010:68. Finns via www.riksdagen.se (426 s).

PO/PON:s sista årsberättelse (2019), se medieombudsmannen.se
(Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnds (PON) ändrade den 1 januari 2020 namn till Medieombudsmannen respektive Mediernas Etiknämnd).

Press Freedom Index, välj senaste Länk

Griehsel, M. et al (2018). #journodefender - Turning trolling against journalists on its head Växjö: Fojo Media Institute, Linnaeus University, October 2018 Länk

Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Bengt Palmgren
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-12-08
Litteraturen reviderad 2019-12-18
Reviderad 2018-12-10