5MR252 Uppsatsarbete, 7.5 hp
Thesis Writing Course, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 jan - mar (v04-v13). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR252
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 75 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Kursen behandlar grundläggande krav för en vetenskaplig uppsats. Med utgångspunkt från färdigheter i skrivande och kunskaper om metodaspekter som behandlats under första studieåret, samt kursens litteratur, studeras hur ett antal typiska frågeställningar vid uppsatsskrivande kan ges form och innehåll inom formatet hos en uppsats. I kursen ges träning i uppsatsskrivandets hantverk genom att en kort men komplett uppsats författas av studenten.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha grundläggande färdighet i att självständigt utforma, författa och bedöma ett mindre uppsatsarbete
• ha kännedom om centrala metodologiska aspekter vid forskningsarbete
• ha förmåga att språkligt bedöma och utveckla uppsatstexter.
Litteratur
Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, 2012. Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats]. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. (138 s)
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
Uppsats.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Reviderad 2018-12-10